Informační místo
pro podnikatele
Mladá Boleslav

Informační místo pro podnikatele v Mladé Boleslavi při OHK v Mladé Boleslavi poskytuje v rámci projektu InMP řadu následujících služeb:

 • informační servis (informace o informacích) včetně všeobecných informací o regionu
 • všeobecné informace o podmínkách, resp. změnách podnikatelského prostředí v rámci EU a jednotného evropského trhu
 • česká legislativa pro podnikatele
 • informace o programech podpory MSP na regionální a celostátní úrovni
 • nabídka vzdělávacích programů v rámci regionů
 • poradenství - definování dotazů, zprostředkování pro poradenství specializované: právní, ekonomické, apod. (integrováno s dalšími organizacemi a institucemi na podporu MSP )
 • schopnost zajistit individuální konzultace k problematice EU
 • komerční nabídky a poptávky v tuzemsku a v zahraničí
 • informace o produktech CEI (centra pro evropskou integraci), CEBRE (zastoupení HK ČR, Svazu průmyslu a dopravy v Bruselu), stejně tak i o službách, které nabízejí ostatní informační místa (EuroInfoCentra, RPIC, BIC, střediska CzechTradu, ICU a další instituce podpor MSP) na regionální a celostátní úrovni.
Záměrem projektu InMP:
 • Podpora hospodářského rozvoje a přípravy MSP na vstup do EU především v oblastech s nedostatečnou infrastrukturou jako jsou obce, které svou geografickou polohou a dopravní přístupností znemožňují realizaci častých osobních kontaktů.
 • Zintenzivnění a zkvalitnění každodenních kontaktů subjektů MSP s veřejnou správou a hospodářskou sférou prostřednictvím vybudovaných Informačních míst v obcích pověřených výkonem státní správy.
 • Podpora malých a středních podniků jako významného článku české ekonomiky v delším časovém horizontu (i po vstupu ČR do EU).
 • Integrace informačních systémů partnerů, jejich propojení a vytvoření agregovaného informačního systému.
 • Vytvoření informačního systému schopného automatizovaně komunikovat s okolím, zejména s orgány státní správy a s organizacemi zřizovanými těmito orgány např. CzechTrade, CzechInvest, ARP.
 • Informační systém MSP by se měl stát součástí portálu veřejné správy.
 • Zpětná vazba od MSP.