Elektronické mýtné

Následná platba - post-pay

 • Mýtné je placeno zpětně až po ujetí příslušné vzdálenosti na zpoplatněné síti komunikací
 • Pro post-pay je nutné nejprve uzavřít smlouvu o platbě následné.

Registrace

Uzavření dohody o podmínkách následného placení
Dohoda o podmínkách následného placení mezi Provozovatelem vozidla a Provozovatelem systému se uzavírá v písemné podobě. Dohoda je platná a účinná až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Návrh na uzavření Dohody podává Provozovatel vozidla tím, že:

 • vyplní (ale nepodepisuje) ve dvou vyhotoveních formulář dohody včetně nezbytných příloh 1 a 2
 • s náležitými doklady se dostaví na kontaktní místo ke kontrole správnosti uvedených údajů v předregistraci a ve vyplněné Dohodě a před pracovníkem kontaktního místa podepíše obě vyhotovení Dohody včetně příloh 1 a 2.
Pro tento způsob platby potřebujete:
 • osobní doklad
 • plnou moc (pokud nejste statutární zástupce zapsaný v obchodním rejstříku)
 • kopie velkých technických průkazů ke všem registrovaným vozidlům. Pokud emisní třída není uvedena ve velkém TP (stačí přitom odkaz na příslušnou směrnici), musíte mít sebou potvrzení o emisní třídě. při uzavírání smlouvy (dohody), která předpokládá platbu tankovací kartou, musí zákazník kartu fyzicky přinést, aby se mohla protažením skrz terminál verifikovat její platnost
 • potvrzenou Záruční listinu
 • právnické osoby: výpis z obchodního rejstříku (originál či jeho ověřenou kopii, která nesmí být starší 3 měsíců)
 • fyzické osoby: ověřenou kopii Živnostenského listu či Koncesní listiny

Dokumenty nutné k registraci:

 • 7-201-02 Předběžná dohoda o evidenci do systému elektronického mýtného v režimu následného placení a o vydání elektronického palubního zařízení
 • 7-202-02 Předběžná dohoda "příloha č.1"
 • 7-203-02 Předběžná dohoda "příloha č.2"
 • 7-221-02 Plná moc
 • 7-205-03 Záruční listina za plnění povinností v systému elektronického mýtného

Dokumenty obdržíte na kontaktním místě OHK Ml. Boleslav