Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav vznikla 14.09.1993 na základě zákona č. 301/1992 Sb. a pracuje jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory České republiky. Je právnickou osobou, zapsanou v obchodním rejstříku.

Poskytujeme podporu podnikatelům zejména poradenskými a konzultačními službami v otázkách spojených s podnikatelskou činností.

  1. Vystavujeme osvědčení – certifikáty o původu zboží, potřebná pro dokladování právních vztahů v mezinárodním obchodě.
  2. Vystavujeme ATA karnety, umožňující zjednodušený oběh zboží v mezinárodním obchodě.
  3. Provozujeme elektronické mýtné

Činnost komory je financována z členských příspěvků, které dle příspěvkového řádu činí pro fyzickou osobu 500,- Kč ročně, pro právnickou osobu 5 000,- Kč ročně.

Členy komory mohou být právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území České republiky a provozují podnikatelskou činnost mimo oblast zemědělství a lesnictví.

Členství v hospodářské komoře podnikatelům umožňuje aktivně se podílet na činnosti komory působením v odborných sekcích a spoluvytvářet pozitivní podnikatelské klima v regionu.

 

Současná podoba a struktura komory je dána zákonem č. 301/1992 Sb. V čele komory stojí prezident, aktuálně je jím Vladimír Dlouhý, volený sněmem Hospodářské komory ČR, tedy přímo členy komory. Pracovním orgánem je prezidium, tvořené prezidentem a viceprezidenty. Každému z viceprezidentů je svěřena gesce, které se věnuje a v jejímž rámci vykonává své aktivity v komoře. Řídícím orgánem Hospodářské komory je představenstvo. Jako kontrolní orgán je zřízena Dozorčí rada, pro řešení sporů mezi členy funguje Smírčí komise. Funkční období je tříleté.

Zakon o komoře-c.-301_1992-Sb.