Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

Základní informace

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00327
OP RLZ: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Priorita: Sociální integrace a rovné příležitosti
Doba trvání projektu: 24 měsíců
Oblast podpory: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

Partneři projektu: projekt bez partnerů

Předkladatel projektu:
OHK Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 150, Mladá Boleslav

Web projektu: www.nove-vize.cz

Stručný obsah projektu:

OHK Mladá Boleslav patří mezi významné instituce, ovlivňující podnikatelské prostředí regionu. Členská základna zahrnuje několik desítek tisíc pracovních míst. Aktuální projektový záměr se orientuje na dva úzce navázané pilíře.

V prvním si klademe za cíl kultivovat podnikatelské prostředí regionu a otevřít mezi podnikateli téma rovných příležitostí. Dvacet zaměstnavatelů díky projektu podstoupí genderový audit a budou jim navrženy korekce v jejich podnikatelské praxi. Díky poměrně široké mediální podpoře oslovíme také další podnikatelské subjekty. V rámci projektu bude navíc vyhlášeno memorandum hospodářské komory o podpoře rovných příležitostí mezi regionálními podniky. Členské podniky k němu budou postupně přistupovat.

Ve druhém pilíři budeme pracovat s cílovou skupinou žen. Cílovou skupinu v tomto pilíři bude tvořit 120 žen, znevýhodněných na pracovním trhu (věk, péče o závislého člena rodiny, nedostatečná kvalifikace), které uvažují o reintegraci na pracovní trh formou samostatného podnikání (případně mužů v obdobné životní situaci). Díky systematické práci s touto CS se klientkám dostane odpovídajícího a prakticky zaměřeného vzdělávání a následná asistence při vstupu na pracovní trh. K tomuto účelu projekt nabízí celou řadu provázaných aktivit (burzy práce, poradenství, reintegrační asistence). Vše bude vedeno záměrem umístit co nejvíce osob na pracovním trhu, případně je podpořit při zahájení jejich samostatné výdělečné činnosti. Do projektu bude zapojeno min. 120 žen, které budou moci využít doprovodné služby usnadňující účast v projektových aktivitách (hrazené hlídání dětí, on-line poradenství).

Důležitou součástí bude intenzivní regionální kampaň orientovaná na oblast rovných příležitostí.

Hlavními cíli projektu jsou zejména

 • motivace zaměstnavatelů v uplatňování politiky rovných příležitostí
 • uskutečňování genderové příznivé politiky v členských podnicích OHK MB
 • flexibilní formy organizace práce pro část cílové skupiny
 • podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti klientů projektu
 • snížení rizik při zařazení cílové skupiny na trh práce
 • důsledné uplatňování individuálního přístupu ke klientům vzdělávání a poradenského programu
 • zvýšení kvalifikace členů cílové skupiny
 • vytvoření komplexního efektivního programu dalšího vzdělávání motivačního typu, včetně diagnostické podpory a zázemí pro realizaci projektu i jeho další udržitelnost, s důrazem na využití IT a na aktivní uplatňování principu rovných příležitostí v přístupu na trh práce

Plnění cílů projektu: Prvotním cílem je zveřejnění memoranda rovných příležitostí mužů a žen firem Mladoboleslavska.

Cílem prvního pilíře je provedení genderových auditů v zúčastněných firmách dle regionálně specifických podmínek místního prostředí a následně aplikace navržených korekcí v jejich podnikatelské praxi.

Dalším z cílů projektu je integrovat na pracovní trh klienty projektu, patřící do kategorie znevýhodněných osob. Celkem plánujeme pomoci umístit na pracovní trh 50 osob. Část z nich formou samostatného podnikání, část pak formou umístění na nová, či stávající pracovní místa.

Cílová skupina

 • zaměstnavatelé
 • ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce
 • muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi
 • ženy ohrožené nezaměstnaností
 • ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnosti

Zaměstnavatelé
OHK MB oslovila všechny členské firmy s návrhem na zapojení se do projektu a na základě zpětné vazby a aktuálních podmínek výzvy zapojí 20 členů. Dle aktuálního stavu používání pravidel pro zapojení RP v činnosti firem bude z členského portfolia OHK MB vybráno 20 společností u kterých bude provedeno podrobné zkoumání genderový audit.
Následně budou těmto společnostem nabídnuty kvalifikované pracovní síly z řad účastníků projektu, u kterých bude využíváno výstupů z genderových auditů a využito jejich zjištění. Motivací pro zapojení se do projektu je pro firmy snížení nákladů při zlepšování kvality aplikace rovných příležitostí do praxe vzdělávání. Další motivací je možnost získání kvalitní pracovní síly.

Ženy vracející se po RD na trh práce
Jejich potřeba sladění pracovního a rodinného života je vyšší, než u žen svobodných, bezdětných nebo s dospělými dětmi. Na problémy s pracovním uplatněním velmi často naráží i ženy na MD a RD. Právě tato životní etapa by mohla sloužit k přípravám a následnému startu této formy profesního uplatnění. Z dostupných statistik je navíc zřejmé, že míra registrované nezaměstnanosti, zejména v případě žen, neustále stoupá. V tomto kontextu se vstup do podnikání, ať již formou sebezaměstnání, nebo založení vlastní firmy jeví jako velmi smysluplná forma zpětného návratu na pracovní trh. Cílové skupině v této kategorii bude nabídnuta účast ve všech KA projektu. Pozornost bude v této fázi věnována nadstandardně osobám z kategorie zvýšené péče.Projekt na dané potřeby a zájmy CS reaguje těmito aktivitami:

 1. poradenské služby – individuální poradenství zaměřené na potřeby CS
 2. sebepoznání CS v rámci vstupních testů (např. úroveň IT, vztah k podnikání atd.)
 3. prakticky zaměřené vzdělávací programy
 4. intenzivní opakovací a evaluační tréninky
 5. služby aktivní a pasivní reintegrační asistence

Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi
U mužů v této situaci je obecně možno identifikovat v podstatě totožné překážky, jako u žen v podobné situaci. U mužů je potenciální účast v našem projektu navíc omezena skutečností, že volí alternativu RD právě v případech, kdy bývají schopni zajistit výdělek formou samostatné činnosti (překladatelé, makléři, soudní znalci atd.). Vzhledem k aktuálnímu stavu v ČR, předpokládáme okrajové zastoupení této CS.

Projekt na dané potřeby a zájmy CS reaguje obdobnými aktivitami jako u CS žen vracející se po RD. Část uvedených problémů lze vyřešit vlastním podnikáním, které dává větší prostor plánování času a operativnímu způsobu práce. Cílem projektu je proto podpořit muže, pečující o děti ke vstupu a v prvních fázích rozjezdu jejich podnikání.

Ženy ohrožené nezaměstnaností
Maminky mimo MD/RD, které vychovávají děti předškolního věku, tvoří 35% všech nezaměstnaných žen. Z tohoto důvodu nechceme projektem tyto ženy opomíjet a budeme jim věnovat také patřičnou pozornost.Na problémy a překážky reaguje projekt těmito aktivitami:

 1. služby Poradenského centra-individ. poradenství, zaměřené na pomoc začínajícím podnikatelům
 2. informační portál, který předkládá na dosažitelném místě přehledně vypracované informace
 3. efektivním vzděláváním, které je zaměřeno na praktické kompetence, uplatnitelné na pracovním trhu
 4. zařazení programu, který je MŠMT akreditován k rekvalifikaci
 5. individuální poradenství a motivační asistence, které si kladou za cíl u CS aktivizovat zájem o vzdělávání a reintegraci formou samostatného podnikání
 6. služby aktivní reintegrační asistence, které pomohou CS s uplatněním na trhu
 7. alternativní reintegrační formát určený pro klienty, kteří se pro samostatné podnikání nakonec nerozhodnou – pomoc s nalezením běžného pracovního uplatnění, podporovaný mzdovými příspěvky.

Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnosti
Ženy v ČR nemají stejné příležitosti v podnikání jako muži ani stejné možnosti na trhu práce. Obecně ženy zastávají místa, která jsou méně stabilní, jejich výdělky jsou nižší, ženy se setkávají s většími problémy při zvyšování odborné kvalifikace a ženy-podnikatelky se setkávají s většími překážkami v přístupu k financování. Ženy-podnikatelky se ovšem potýkají s více překážkami než muži při sladění pracovního a rodinného života. Usilujeme o zapojení i této CS do projektu. Naše služby jim mohou pomoci zkvalitnit a dále rozšířit jejich podnikatelské aktivity. Možnost prezentovat pozitivní výsledky již podnikajících žen je pro nás navíc další šancí, jak pozitivně komunikovat otázku rovných příležitostí v naší kampani. CS budou k dispozici vzdělávací programy i pogramy navazujících služebProjekt na dané potřeby a zájmy CS reaguje těmito aktivitami: Část uvedených problémů lze vyřešit vlastním podnikáním, které dává větší prostor plánování času a operativnímu způsobu práce. Cílem je podpořit ženy / muže ke vstupu a v prvních fázích rozjezdu jejich podnikání.

 1. poradenské služby – individuální poradenství zaměřené na potřeby CS
 2. sebepoznání CS v rámci vstupních testů (např. úroveň IT, vztah k podnikání atd.)
 3. prakticky zaměřené vzdělávací programy
 4. intenzivní opakovací a evaluační tréninky
 5. služby aktivní a pasivní reintegrační asistence

Způsob zajištění publicity

 • Realizace seminářů a konferencí
 • Tvorba tištěných materiálů
 • Tvorba samolepek povinných log
 • Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech
 • Inzerce v médiích
 • Tvorba publicity na webových stránkách
 • Tvorba propagačních předmětů
 • Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců